top of page

KiekNoe fotografie / Rien Paardekooper, gevestigd aan Vronesteijn 15, 4356AC Oostkapelle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
https//www.kieknoe.nl

Vronesteijn 15, 4356AC Oostkapelle

paardzld56@gmail.com


M Paardekooper is de Functionaris Gegevensbescherming van KiekNoe fotografie / Rien Paardekooper

Hij/zij is te bereiken via paardzld56@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:
KiekNoe fotografie / Rien Paardekooper verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via paardzld56@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
KiekNoe fotografie / Rien Paardekooper verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming:
KiekNoe fotografie / Rien Paardekooper neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KiekNoe fotografie / Rien Paardekooper) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

KiekNoe fotografie / Rien Paardekooper bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

-naam                                                                                                                               -maximaal 1 jaar >>nodig voor afhandeling correspondentie

-adresgegevens                                                                                                                  -maximaal 1 jaar >>nodig voor afhandeling correspondentie

-telefoonnummer                                                                                                                -maximaal 1 jaar >>nodig voor afhandeling correspondentie

-e-mailadres                                                                                                                       -maximaal 1 jaar >>nodig voor afhandeling correspondentie

-overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch  -maximaal 1 jaar >>nodig voor afhandeling correspondentie


Delen van persoonsgegevens met derden:
KiekNoe fotografie / Rien Paardekooper verstrekt uitsluitend aan derden na vooraf overeengekomen toestemming en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
KiekNoe fotografie / Rien Paardekooper gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KiekNoe fotografie / Rien Paardekooper en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van u beschikken. in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar paardzld56@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

KiekNoe fotografie / Rien Paardekooper wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
KiekNoe fotografie / Rien Paardekooper neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via paardzld56@gmail.com

bottom of page